Anunțuri

Anunț concurs - Secretar - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată

postat 15 ian. 2020, 06:45 de Toma Mihaela

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, București

anunță:

 

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1, organizează concurs pentru  ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante  de secretar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23                martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de              corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de secretar sunt:

Nivelul studiilor: studii superioare.

Vechimea în specialitatea postului: nu se solicită.

-        constituie un avantaj:

o    experiența în funcția de secretar într-o instituție de învățământ;

o    aptitudini foarte bune de operare PC: Windows, Microsoft Office;

o    cunoștinte în domeniul activității de secretariat privind școlarizarea, nivel liceu;

o    spirit organizatoric;

o    abilități de comunicare, relaționare și lucru în echipă;

o    constituie un avantaj absolvirea cursurilor de secretariat;

Data și ora de desfășurare a concursului:

·          proba scrisă: data 11.02.2020, ora 10.00;

·         proba practică: data 17.02.2020, ora 10.00;

·         proba de interviu: data 17.02.2020, ora 13.30;

·         comunicarea rezultatelor: data 19.02.2020, ora 12.00;

·         depunere contestații: data 19.02.2020, orele 12.00 – 16.00;

·         afișarea rezultatelor finale: data 25.02.2020, ora 9.00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.    cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.    curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS:

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.53 /2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 12/2015)

Ordinul MENCS nr. 5079/2016 – aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016

Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale

Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Legea nr.554/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Norme Metodologice din 07.02.2002

Legea nr.677/21.11.2001(actualizată pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Legea nr.477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Ordin nr. 3844/24.05. 2016 pentru aprobarea regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar

 

TEMATICA PENTRU CONCURS:

Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar

Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar

Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu

Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa  a adreselor oficiale si a adeverintelor

Arhivarea și circuitul documentelor

Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române

Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, etc)


Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1, tel. 0216670890/ 0732388078.

 

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR 2019-2020

postat 6 sept. 2019, 03:54 de admin admin

LUNI, 09.09.2019, ORA 9:00

VA AVEA LOC FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR 2019-2020.

 

 

 

DIRECTOR,

PROF. PAVEL ISABELLE

IN ATENTIA ABSOLVENTILOR PROMOTIEI 2019 - GRAFICUL ELIBERARII DIPLOMELOR DE BACALAUREAT

postat 11 iul. 2019, 00:08 de admin admin

CANDIDATILOR CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE BACALAUREAT SI NU AU DEPUS CONTESTATII, LI SE POATE ELIBERA DIPLOMA DE BACALAUREAT SI FOAIA MATRICOLA, IN REGIM DE URGENTA, LA CERERE IN ZIUA DE JOI, 11 IULIE 2019.

 

CU EXCEPTIA URGENTELOR

 GRAFICUL ELIBERARII DIPLOMELOR DE BACALAUREAT ESTE URMATORUL:

VINERI, 12.07.2019    -     8.30-12.00 – 12A

-         12.30 – 16.00 – 12B

LUNI, 15.07.2019        -     8.30-12.00 – 12C

-         12.30 – 16.00 – 12D

MARTI, 16.07.2019    -     8.30-13.00 – 12E, F, G

Anunț concurs - Administrator Patrimoniu - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată

postat 13 mar. 2019, 00:33 de admin admin

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, București

anunță:

Liceul Teoretic „Constantin Brancoveanu” cu sediul in: loc. Bucuresti, str. Pajura, nr. 9, Sector. 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului- Administrator Patrimoniu -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

 Conditii generale pentru ocuparea postului, conform art. 3 al Regulamentului cadru aprobat pri H.G. nr. 286 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

1       are cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;

2       cunoaste limba romana scris si vorbit;

3       are varsta minima reglementata de prevederile legale;

4       are capacitate deplina de exercitiu;

5       are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata cu pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

6       indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime, sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

7       nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;


Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta (economist, inginer, subinginer);

- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- minim 1 an de zile in specialitatea studiilor obtinute;

- aptitudini foarte bune de operare PC: Windows, Microsoft Office, inclusiv programe de gestiune baze de date;

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 3 aprilie 2019, ora 11.00, la sediul liceului;

Proba practică:- data de 4 aprilie 2019, ora 10.00, la sediul liceului;

Proba de interviu:- data de 5 aprilie 2019, ora 10.00, la sediul liceului;

Comunicarea rezultatelor:- data de 5 aprilie 2019, ora 12.00;

Depunere contestatii:- data de 5 aprilie 2019, ora 12.00-16.00;

Rezolvarea contestatiilor:- data de 8 aprilie 2019;


Candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs in perioada 11 -  29 martie 2019, intre orele 8.00- 16.00, la sediul liceului.

Dosarul de concurs, invederea participarii la concurs candidatii depun dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu:

a)     cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii sau institutiei publice organizatoare;

b)    copia actului de identitate sau alt document care atesta identitatea;

c)     copii ale diplomelor de studii si ale altor care atesta efectuarea unei specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de entitatea publica;

d)    cazierul judiciar;

e)     adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate;

f)      curriculum vitae, model european;

 Date contact: Liceul Teoretic „C-tin Brancoveanu”, str. Pajura, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, tel: 0216670890.

INVITAȚIE Programul cultural „ROMÂNIA CENTENAR”

postat 27 nov. 2018, 05:24 de admin admin   [ actualizat la 27 nov. 2018, 22:45 ]

La 100 de ani de la Marea Unire, când sentimentul apartenenței naționale cuprinde sufletul românilor de pretutindeni, Liceul Teoretic “Constantin Brâncoveanu”, în parteneriat cu Școala generală nr. 178 și Clubul de dans sportiv Pygmalion se alătură spiritului identitar prin activități dedicate sărbătoririi Centenarului.Ne-am bucura dacă ați accepta să fiți prezenți joi, 29 noiembrie, ora 11.00 la Programul nostru cultural „ROMÂNIA CENTENAR” prin care încercăm să recuperăm parte a valorilor tradiționale.

 

 

Colectivul de profesori, elevi și părinți ai Liceului Teoretic “Constantin Brâncoveanu”

 

Director adjunct,                                          Director,

                                                                           Profesor Dragomir Martha Carmen             Profesor Darmon Marlena

INVITAȚIE Vernisajul expoziției outdoor de fotografie „Ieri și azi în București. Cartierul meu”

postat 18 mai 2018, 03:55 de admin admin   [ actualizat la 18 mai 2018, 03:56 ]

 Liceul Teoretic “Constantin Brâncoveanu” vă invită luni, 21 mai 2018, începând cu ora 10.00, să participați la vernisajul expoziției outdoor de fotografie Ieri și azi în București. Cartierul meu”. Evenimentul va avea loc la Liceul Teoretic “Constantin Brâncoveanu” (str. Pajurei, nr. 9).

 

Sunt încântați să le vorbească elevilor, chiar de ziua liceului lor, Adrian Majuru, manager al Muzeului Municipiului București, Marlena Darmon, director al liceului teoretic Constantin Brâncoveanu precum și muzeografii Ana Iacob și Cezar Petre Buiumaci. Li se vor alătura Martha Carmen Dragomir, director adjunct al liceului, Isabelle Pavel, responsabil cu proiectele și programele educative, Gheorghe Marcu, profesor de istorie și Daniela Paizan, profesor de istorie și directorul școlii gimnaziale nr. 178.

Pe o parte a gardului, transformat în simeză stradală, elevi, profesori, sau locuitori ai cartierului Pajura vor vedea imagini grupate sub genericul Ieri și azi în București” ce îndeamnă la o călătorie prin vechiul şi actualul București, realizată după conceptul „atunci și acum” care folosește metoda comparativă pentru a face o trecere în revistă a unor importante transformări suferite de oraş în secolul al XX-lea.  


Pe partea cealaltă a gardului, imaginile te invită în ”Cartierul meu” la o plimbare prin cartierele Grivița, Bucureștii Noi și Pajura în timpul configurării acestora din anii 1950 – 1960, într-o expoziție care prezintă atât noile locuințe colective cât și o parte dintre obiectivele socio-culturale care au schimbat aspectul acestui perimetru.

 

La ora 11.00, vernisajul este urmat de o dezbatere găzduită de cabinetul de istorie al acestui liceu.

„Statuile distruse ale Bucureștiului” vor fi prezentate de muzeograful Cezar Petre Buiumaci: ”Făurite să dăinuie o eternitate, monumentele de for din Bucureşti au fost permanent puse sub semnul efemerului, indiferent de calitatea artistică, fiind la îndemâna regimurilor politice şi permanent folosite în scop propagandistic. Menite să înfrumuseţeze urbea, să amintească de idealurile naţionale, să evoce oameni de stat sau să celebreze fapte de mare însemnătate, viaţa statuilor bucureştene este una plină de agitaţie şi un permanent subiect de dezbatere. Vom face împreună o plimbare prin istoria statuilor bucureştene dispărute, plecând de la Statuia Libertăţii şi trecând pe la Fântâna Păcii, ecvestra Întregitorului sau bustul mareşalului”.

Despre “Taberele şcolare de altădată”, a pregătit o prezentare menită a dezvălui elevilor de la Liceul Teoretic “Constantin Brâncoveanu” modul de petrecere a vacanţelor de vară de către copiii de şcoală primară, în perioada interbelică, muzeograful Ana Iacob:Aflate în proprietatea administraţiilor publice locale ale municipiului Bucureşti, taberele şcolare, numite în epocă colonii, erau destinate recreerii, socializării, deprinderii cu respectarea unui program dat, dar şi insuflării dragostei pentru natură şi mişcare în aer liber. Acestea erau oferite gratuit în special copiilor defavorizaţi, dar şi recompensării elevilor merituoşi. Prezentarea, susţinută de informaţii de tip text, conţine imagini ale destinaţiilor de vacanţă, dar şi ale unor aspecte sugestive surprinse în timpul activităţilor cotidiene efectuate de copii pe parcursul desfăşurării taberelor şcolare organizate la munte şi la mare, în staţiuni precum Predeal, Eforie, Agigea etc”.

In memoriam...profesor Nour Gabriela

postat 18 apr. 2018, 03:12 de Toma Mihaela   [ actualizat la 18 apr. 2018, 03:18 ]


Corpul profesoral al Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu"  anunţă, cu adâncă durere, stingerea din viaţă a doamnei profesor Nour Gabriela, dascăl dedicat şi însetat de perfecţiune, cu dăruire şi dragoste pentru profesie, dar mai ales pentru elevii pe care i-a ajutat să descopere şi să înţeleagă frumuseţea matematicii.

Doamna profesor Nour Gabriela a fost un model de probitate, altruism şi de iubire faţă de umanitate.

Nu te vom uita niciodată, Gabi!
Dumnezeu să te odihnească în pace!Anunț concurs - Administrator Patrimoniu - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată

postat 5 ian. 2018, 05:48 de admin admin   [ actualizat la 26 ian. 2018, 00:32 de Toma Mihaela ]

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, București

anunță:

 

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituției.

Denumirea postului – administrator patrimoniu – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (economist, inginer, subinginer).

Vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: min. 2 ani.

Condiții specifice de participare la concurs:

-        vechime în funcția de administrator de patrimoniu/gestionar, minimum 1 an de zile;

-        constituie un avantaj experiența în funcția de administrator de patrimoniu/gestionar într-o instituție de învățământ;

-        aptitudini foarte bune de operare PC: Windows, Microsoft Office, inclusiv programe de gestiune, baze de date;

-        spirit organizatoric;

-        abilități de comunicare, relaționare și lucru în echipă;

-        capacitate de gestionare a timpului și priorităților (mai ales în condiții de stres);

-        constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare în domenii precum SSM, PSI ș.a.

-        disponibilitate pentru program flexibil;

-        recomandare de la ultimul loc de muncă.

Data și ora de desfășurare a concursului:

-        proba scrisă: data 29.01.2018, ora 10;

-        proba practică: data 30.01.2018, ora 10;

-        proba de interviu: data 31.01.2018, ora 10;

-        comunicarea rezultatelor: data 31.01.2018, ora 12;

-        depunere contestații: data 31.01.2018, orele 12 – 16;

-        afișarea rezultatelor finale: data 01.02.2018, ora 9.

Locul de desfășurare al concursului: Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 26.01.2018, ora 12.

Date de contact: Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1, tel. 0216670890, 0786285905.

 

 

Certificare IC3

postat 3 nov. 2017, 00:17 de Toma Mihaela

Certificarea IC3 este recunoscută și echivalată de către MENCS conform Ordin 4932/29.08.2013 cu examenul de competențe digitale la bacalaureat.

Taxă de inscriere = gratuit (0 RON)

Certificat de calitate, gratuit (0 RON), transmis prin poștă de către Certiport din SUA fiecărui candidat.

Mai multe detalii: Certificare IC3

Anunț concurs - Administrator Patrimoniu - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată

postat 25 sept. 2017, 23:08 de Toma Mihaela   [ actualizat la 27 sept. 2017, 06:10 de admin admin ]

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

Liceul Teoretic „Constantin Brancoveanu” cu sediul in: loc. Bucuresti, str. Pajura, nr. 9, Sector. 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului- Administrator Patrimoniu -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

 Conditii generale pentru ocuparea postului, conform art. 3 al Regulamentului cadru aprobat pri H.G. nr. 286 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

1       are cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;

2       cunoaste limba romana scris si vorbit;

3       are varsta minima reglementata de prevederile legale;

4       are capacitate deplina de exercitiu;

5       are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata cu pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

6       indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime, sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

7       nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta (economist, inginer, subinginer);

- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- minim 1 an de zile in specialitatea studiilor obtinute;

- aptitudini foarte bune de operare PC: Windows, Microsoft Office, inclusiv programe de gestiune baze de date;

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 17 octombrie 2017, ora 11, la sediul liceului;

Proba practică:- data de 20 octombrie, ora 10, la sediul liceului;

Proba de interviu:- data de 23 octombrie, ora 10, la sediul liceului;

Comunicarea rezultatelor:- data de 25 octombrie 2017;

Depunere contestatii:- data de 26 octombrie 2017;

Rezolvarea contestatiilor:- data de 27 octombrie 2017;

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  10 octombrie 2017, ora 16, la sediul liceului.

Dosarul de concurs, invederea participarii la concurs candidatii depun dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu:

a)     cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii sau institutiei publice organizatoare;

b)    copia actului de identitate sau alt document care atesta identitatea;

c)     copii ale diplomelor de studii si ale altor care atesta efectuarea unei specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de entitatea publica;

d)    cazierul judiciar;

e)     adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate;

f)      curriculum vitae, model european;

 Date contact: Liceul Teoretic „C-tin Brancoveanu”, str. Pajura, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, tel: 0216670890, 0744883602;

 

Reprezentant legal,

Nume, funcţie

Semnătura şi ştampila,

Director,

Prof. Darmon Marlena

 


1-10 of 19