Anunțuri

Afișare Bacalaureat 2020 proba Ed

postat 24 iun. 2020, 05:24 de admin admin

Informații utile din partea domnului președinte al Centrului de Examen

Afișare Bacalaureat 2020 proba Ea

postat 21 iun. 2020, 02:36 de admin admin

Informații utile din partea domnului președinte al Centrului de Examen

Comisia a hotărât:
-elevii se prezintă la școala luni, 22 iunie 2020, în intervalul 7.00-7.30.
- in intervalul 7.00- 7.30 se  vor depune bagajele la sala de sport.
 -In intervalul 7.30-8.30  se va efectua accesul în incinta liceului
-nu se admit întârzieri.
-accesul va fi monitorizat de către cadre medicale.
- elevii vor prezenta cartea de identitate 
-vor poseda instrumente de scris pix/stilou albastru(rezerva de aceeași nuanță cu culoarea inițială)
-este recomandat ca bagajul sa fie minimal
-este interzis accesul în sala de examen cu echipamente electronice sau alte materiale de informare considerate a fi frauduloase.
Succes!

Bacalaureat 2020

postat 20 iun. 2020, 12:03 de admin admin   [ actualizat la 20 iun. 2020, 12:03 ]

7.00: accesul elevilor in liceu.
7.00-7.30: depozitare bagaje la sala de bagaje.
 7.30-8.15 : accesul elevilor in salile de examen.
Elevii trebuie sa aiba asupra lor C. I. sau pasaport. +2 pixuri albastre/creion (la matematica/fizica).
Este permis accesul in sala de examen cu o sticla de apa.

Accesul se va face ORDONAT, conform programarii, pe ambele porti de intrare in liceu.

Licență Office 365 pentru liceul-brancoveanu.ro

postat 12 mai 2020, 05:08 de Toma Mihaela

Liceul nostru face parte din proiectul "Tehnologie şi inovaţie în educaţie", desfășurat de Edu Apps în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și compania Google, care va asigura suportul tehnic pentru implementarea gratuită a suitei de aplicaţii Google Apps for Education.
 
Suportul tehnic Edu Apps SRL a transmis urmatoarele:

-Am activat licența Office 365 A1 pentru liceul-brancoveanu.ro, pe durata de viață a instituției.

-Am configurat serviciile G Suite și Office 365 astfel încat utilizatorii G Suite să poată accesa cu același cont și parolă serviciile Office 365.


Ca urmare am alocat licențele si utilizatorii liceului nostru se vor putea autentifica la office.com cu contul G Suite(de tipul nume.prenume@liceul-brancoveanu.ro) pentru a putea prelua, daca nu le au, aplicatiile necesare: word, excel etc.

Cu stimă,

Mihaela Toma

administrator G Suite și Office 365  liceul-brancoveanu.ro

Rezultat concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar

postat 18 mar. 2020, 07:51 de Toma Mihaela   [ actualizat la 18 mar. 2020, 07:52 ]


Programul cu publicul Secretariat

postat 12 mar. 2020, 06:17 de Toma Mihaela   [ actualizat la 12 mar. 2020, 06:18 ]


Anunț concurs - Secretar 1A- post vacant contractual pe perioadă nedeterminată

postat 24 feb. 2020, 00:29 de Toma Mihaela

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, București

anunță:

 

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de 

SECRETAR 1A.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de secretar sunt:

Nivelul studiilor: studii superioare în profil economic, juridic sau admistrație publică.

Vechimea în specialitatea studiilor: minim 3 ani.

constituie un avantaj:

-experiența în funcția de secretar într-o instituție de învățământ;

-aptitudini foarte bune de operare PC: Windows, Microsoft Office, EDUSAL, REVISAL, SIIIR;

-cunoștinte în domeniul activității de secretariat privind școlarizarea, nivel liceu;

-spirit organizatoric;

-abilități de comunicare, relaționare și lucru în echipă;

-absolvirea cursurilor de secretariat;

-experiența în activitatea de resurse umane.


Data și ora de desfășurare a concursului:

proba scrisă: data 18.03.2020, ora 10.00;

proba practică: data 19.03.2020, ora 10.00;

proba de interviu: data 19.03.2020, ora 13.30;

comunicarea rezultatelor: data 20.03.2020, ora 12.00;

depunere contestații: data 20.03.2020, orele 12.00 – 16.00;

afișarea rezultatelor finale: data 23.03.2020, ora 9.00.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae.

-Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS:

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.53 /2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 12/2015)

Ordinul MENCS nr. 5079/2016 – aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016

Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale

Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Legea nr.554/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Norme Metodologice din 07.02.2002

Legea nr.677/21.11.2001(actualizată pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Legea nr.477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Ordin nr. 3844/24.05. 2016 pentru aprobarea regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar

 

TEMATICA PENTRU CONCURS:

Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar

Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar

Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu

Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa  a adreselor oficiale si a adeverintelor

Arhivarea și circuitul documentelor

Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române

Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, etc)


Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1, tel. 0216670890, 0732388078.DIRECTOR,

Prof.  Pavel Isabelle Aura Florinela

Sărbătorim împreună Săptămâna Siguranței pe Internet în perioada 10-14 februarie 2020?

postat 13 feb. 2020, 06:35 de Toma Mihaela

            La nivel internațional celebrăm Ziua siguranței pe Internet pe data de 11 februarie 2020 și este pentru prima dată după mulți ani când această zi nu pică în vacanța școlară.

Vă invităm să profităm de ocazie și să aducem mai multă conștientizare asupra potențialului de cyberbullying, o formă de agresiune în mediul online la care sunt expuși 1 din 2 copiii români cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani, conform studiului realizat de Organizația Salvați Copiii.

Spre deosebire de situațiile clasice de bullying, în care comportamentul se oprește la un moment dat iar situația umilitoare sau agresivă se încheie, hărțuirea online are o amploare mai mare și pare să fie fără sfârșit. Acest fenomen poate cauza sentimente de însingurare, teamă, tristețe, uneori chiar disperare, având un impact emoțional, social și cognitiv important asupra tuturor copiilor implicați, fie ei victime, martori sau agresori.

Pentru a aborda această temă sensibilă și a combate efectele extrem de neplăcute ale hărțuirii online, am lansat campania „O lume fără frică”. Acestui demers i s-au alăturat Alina Eremia, Irina Rimes, Mimi, Deliric si Alex Daragiu aka Alpaca Legion. Fiecare dintre ei a ales să împărtășească propriile experiențe cu fenomenele de bullying sau cyberbullying și să încurajeze copiii să ceară ajutorul specialiștilor Ora de Net.


        Poveștile vedetelor, pe care le găsiți pe platforma 
www.farafrica.ro, pot să le servească drept inspirație pentru cum pot depăși situațiile neplăcute de bullying și cyberbullying și să le devină clar cât de important este să ceară ajutor adulților.

Obiectivul acestor sesiuni este acela ca elevii să afle de existența liniei de informare și consiliere ctrl_AJUTOR și să ne contacteze ori de câte ori au o întrebare sau curiozitate legată de activitatea lor online.
Anunț concurs - administrator de patrimoniu - post de execuție temporar vacant

postat 10 feb. 2020, 01:45 de admin admin

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, București

anunță:

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de administrator de patrimoniu, până la revenirea titularului din concediu medical.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exercițiu;

e) o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de administrator de patrimoniu sunt:

-Nivelul studiilor: studii superioare.

-Vechimea în specialitatea postului: nu se solicită.

-Aptitudini foarte bune de operare PC: Windows, Microsoft Office;

Data și ora de desfășurare a concursului:

proba scrisă: data 26.02.2020, ora 10.00;

proba practică: data 26.02.2020, ora 12.00;

proba de interviu: data 26.02.2020, ora 13.30;

comunicarea rezultatelor: data 26.02.2020, ora 15.00;

depunere contestații: data 27.02.2020, orele 8.00 – 12.00;

afișarea rezultatelor finale: data 27.02.2020, ora 13.00.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

-Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Bibliografia: 

* LEGEA nr.98 / 2016 - privind achizițiile publice,

* HG 395 / 2016  - Norme metodologice de aplicare  a Legii nr.98 / 2016

* LEGEA nr. 22/1969 – Privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

* H.G nr. 276/2013 - privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

* O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propri;

* O.M.F.P nr. 2634 / 05.11.2015 - privind documentele financiar-contabile,

* LEGEA nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;

* ORDIN nr. 5079/2016 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;(ROFUIP)

* LEGEA nr.319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

* LEGEA nr.307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;

* LEGEA nr.333/2003 - republicată  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare.

 

Tematică:

-  Atribuţiile principale ale gestionarului.

-  Condiţii privind angajarea gestionarilor.

-  Garanţia în numerar ( conf. Legii 22/18.11.1969 ).

-  Consultarea şi participarea lucrătorilor la discuţiile privind securitatea şi  sănătatea în muncă.

-  Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

-  Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

-  Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă).

-  Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă.

-  Contravenţii privind securitatea şi sănătatea în muncă.

-  Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii).

-  Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii.

-  Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii.

-  Răspunderea penală şi civilă a gestionarului (cazuri şi măsuri).

-  Drepturi si obligatii în legătura cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor materiale.

-  Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale.


Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1, tel. 0216670890, 0732388078.

 

 

1-10 of 29