Anunțuri‎ > ‎

Anunț concurs - administrator de patrimoniu - post de execuție temporar vacant

postat 10 feb. 2020, 01:45 de admin admin

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, București

anunță:

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de administrator de patrimoniu, până la revenirea titularului din concediu medical.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exercițiu;

e) o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de administrator de patrimoniu sunt:

-Nivelul studiilor: studii superioare.

-Vechimea în specialitatea postului: nu se solicită.

-Aptitudini foarte bune de operare PC: Windows, Microsoft Office;

Data și ora de desfășurare a concursului:

proba scrisă: data 26.02.2020, ora 10.00;

proba practică: data 26.02.2020, ora 12.00;

proba de interviu: data 26.02.2020, ora 13.30;

comunicarea rezultatelor: data 26.02.2020, ora 15.00;

depunere contestații: data 27.02.2020, orele 8.00 – 12.00;

afișarea rezultatelor finale: data 27.02.2020, ora 13.00.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

-Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Bibliografia: 

* LEGEA nr.98 / 2016 - privind achizițiile publice,

* HG 395 / 2016  - Norme metodologice de aplicare  a Legii nr.98 / 2016

* LEGEA nr. 22/1969 – Privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

* H.G nr. 276/2013 - privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

* O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propri;

* O.M.F.P nr. 2634 / 05.11.2015 - privind documentele financiar-contabile,

* LEGEA nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;

* ORDIN nr. 5079/2016 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;(ROFUIP)

* LEGEA nr.319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

* LEGEA nr.307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;

* LEGEA nr.333/2003 - republicată  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare.

 

Tematică:

-  Atribuţiile principale ale gestionarului.

-  Condiţii privind angajarea gestionarilor.

-  Garanţia în numerar ( conf. Legii 22/18.11.1969 ).

-  Consultarea şi participarea lucrătorilor la discuţiile privind securitatea şi  sănătatea în muncă.

-  Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

-  Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

-  Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă).

-  Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă.

-  Contravenţii privind securitatea şi sănătatea în muncă.

-  Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii).

-  Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii.

-  Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii.

-  Răspunderea penală şi civilă a gestionarului (cazuri şi măsuri).

-  Drepturi si obligatii în legătura cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor materiale.

-  Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale.


Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1, tel. 0216670890, 0732388078.

 

 

Ċ
admin admin,
10 feb. 2020, 01:45
Comments