Anunțuri‎ > ‎

Anunț concurs - Secretar - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată

postat 15 ian. 2020, 06:45 de Toma Mihaela

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, București

anunță:

 

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1, organizează concurs pentru  ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante  de secretar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23                martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de              corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de secretar sunt:

Nivelul studiilor: studii superioare.

Vechimea în specialitatea postului: nu se solicită.

-        constituie un avantaj:

o    experiența în funcția de secretar într-o instituție de învățământ;

o    aptitudini foarte bune de operare PC: Windows, Microsoft Office;

o    cunoștinte în domeniul activității de secretariat privind școlarizarea, nivel liceu;

o    spirit organizatoric;

o    abilități de comunicare, relaționare și lucru în echipă;

o    constituie un avantaj absolvirea cursurilor de secretariat;

Data și ora de desfășurare a concursului:

·          proba scrisă: data 11.02.2020, ora 10.00;

·         proba practică: data 17.02.2020, ora 10.00;

·         proba de interviu: data 17.02.2020, ora 13.30;

·         comunicarea rezultatelor: data 19.02.2020, ora 12.00;

·         depunere contestații: data 19.02.2020, orele 12.00 – 16.00;

·         afișarea rezultatelor finale: data 25.02.2020, ora 9.00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.    cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.    curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS:

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.53 /2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 12/2015)

Ordinul MENCS nr. 5079/2016 – aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016

Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale

Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Legea nr.554/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Norme Metodologice din 07.02.2002

Legea nr.677/21.11.2001(actualizată pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Legea nr.477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Ordin nr. 3844/24.05. 2016 pentru aprobarea regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar

 

TEMATICA PENTRU CONCURS:

Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar

Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar

Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu

Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa  a adreselor oficiale si a adeverintelor

Arhivarea și circuitul documentelor

Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române

Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, etc)


Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1, tel. 0216670890/ 0732388078.

 

Ċ
Toma Mihaela,
15 ian. 2020, 06:45
Comments